STADGAR

Stadgar f?r F?reningen Indiensolidaritet

§1 Namn och politisk plattform
F?reningen Indiensolidaritets verksamhet syftar till att st?dja de krafter i Indien som verkar f?r:
-sj?lvst?ndighet och mot imperialistiskt inflytande.
-kontroll ?ver det egna landets naturresurser och produktion.
-b?ndernas r?tt till jord.

Som en del av detta arbetar F?reningen Indiensolidaritet f?r att:
-att syna den svenska regeringens indienpolitik.
-avsl?ja de svenska imperialisternas exploatering av Indien.
-analysera och kritisera det ideologiska f?rsvaret av exploateringen.

§2 Medlemskap
P? medlem st?lls f?ljande krav:
att man st?djer och arbetar f?r f?reningens plattform i 1§.
att man godk?nner f?reningens program, dess stadgar som den uttrycks i denna text.
att man betalar beslutad medlemsavgift, inkluderande avgift till f?rbundet,
att man efter f?rm?ga deltar i det ut?triktade praktiska basarbetet, studiecirklar och den interna m?tesverksamheten, att man arbetar f?r att fattade beslut verkst?lls, att man praktiserar kritik och sj?lvkritik,
att man ser kritiken och sj?lvkritiken som ett medel att h?ja organisationens styrka och kampduglighet, samt att man praktiserar kritiken inom organisationen.

Medlem har f?ljande r?ttigheter:
att erh?lla kallelser till samtliga medlemsm?ten med lokalgruppen, kontinuerlig information om ?vrig verksamhet samt ?vrig information,
att delta i medlemsm?te med lokalgruppen,
att delta i val till f?rtroendeposter och sj?lva vara valbara till dessa,
att kr?va att f? deltaga i studieverksamheten och praktisk verksamhet.
att praktisera kritik och sj?lvkritik.
Beslut om medlemskap fattas av lokalgrupp. Om medlem bryter mot f?reningens politik, program eller stadgar, kan denne uteslutas av medlemsm?te med lokalgrupp, om 2/3 av de n?rvarande st?djer f?rslaget och enighet genom diskussion ej kunnat n?s.

§3 Lokalgrupper
lokalgrupper ?r de grupper som anslutit sig till f?reningen och som godk?nner f?reningens plattform, program och stadgar, lokalgrupp erh?ller medlemskap genom beslut av styrelsen. Om lokalgrupp bryter mot f?reningens plattform, program eller stadgar kan denna uteslutas av f?rbundsstyrelsen. Lokalgrupp b?r, n?r f?ruts?ttningar finns, indela sig i stadsdelsgrupper, arbetsplatsgrupper och skolgrupper.
lokalgrupp har skyldighet att ta del av och kritisera de ?verordnade organens politiska beslut.
lokalgrupp ?ger r?tt att utse en delegat per p?b?rjat 5-tal med till kongressen.

§5 Kongress
F?reningen Indiensolidaritets h?gsta beslutande organ ?r kongressen, som h?lls en g?ng per ?r och dessutom n?r minst 1/3 av lokalgrupperna eller minst 1/3 av f?rbundets medlemmar eller f?rbundsstyrelsen s? ?nskar.
Kallelse till kongress skall utg? minst 2 m?nader i f?rv?g och kongressmaterialet skall skickas ut till samtliga lokalgrupper senast 14 dagar innan kongressen. Kongressen har till uppgift:
att fastst?lla paroller och program samt stadgar, att summera, analysera och dra l?rdomar av den f?rda politiska linjen, samt att p? grundval d?rav dra upp riktlinjerna f?r den l?ngsiktiga verksamheten,
att behandli fr?gan om ansvarsfrihet f?r den avg?ende f?rbundsstyrelsen.
att v?lja f?rbundsstyrelse att v?lja 2 revisorer
att upph?va av andra instanser fattade beslut, som anses felaktiga.

§6 F?rbundsstyrelse
Mellan kongresserna ?r styrelsen h?gsta beslutande organ.
F?rbundsstyrelsen har till uppgift:
att verkst?lla av kongressen fattade beslut
att samordna och leda versamheten inom f?rbundet.
F?rbundsstyrelsen utser arbetsutskott.
F?rbundsstyrelsen best?r av 5 ledam?ter. Dessa b?r v?ljas med geografisk spridning. F?rbundsstyrelsen konstituerar sig sj?lv. F?rbundsstyrelsen sammantr?der minst fyra g?nger om ?ret. F?rbundsstyrelsen fastst?ller f?rbundsmedlemsavgiften.

§7 Arbetsutskott
Arbetsutskott har till uppgift:
att verkst?lla av f?rbundsstyrelsen fattade beslut. Arbetsutskottet kan fatta beslut i praktiska fr?gor och fr?gor av br?dskande karakt?r.
Arbetsutskottet kan utse sekretariat och utskott att sk?ta l?pande ?renden av praktisk karakt?r. Arbetsutskottet konstituerar sig sj?lvt.

§8 Indieninsamlingen
Inkomna medel skall g? till att fortl?pande skicka unders?kningsgrupper till de omr?den d?r den indiska milit?ren utvecklar milit?ra kampanjer. Fortl?pande redovisning skall bil?ggas i Dandakaranya.

§9 Dandakaranya
Dandakaranya ?r f?reningens informationsorgan, i den skall med utg?ngspunkt fr?n v?r plattform och v?rt program ges aktuella och ?terblickande beskrivningar och analyser.
Styrelsen utser redakt?r och kass?r samt revisorer f?r Dandakaranya.

§10 Stadge?ndringar
F?r ?ndring av stadga kr?vs beslut av kongressen

§11 Uppl?sning
Vid uppl?sning av f?reningen, f?r vilket det kr?vs beslut av kongressen, tillfaller tillg?ngarna den organisation i Indien som styrelsen beslutar om.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.